۵ قانون جدید فوتبال

هدف امروز: طبق طرحی که قانونگذاران فوتبال در ماه آینده در مورد آن بحث خواهند کرد، ممکن است چندین قانون جدید به این ورزش محبوب اضافه شود. علاوه بر نکاتی که در آبان ماه در نشست رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال (IFAB) که اصلی ترین نهاد قانونگذاری در این زمینه است، با هدف بهبود رفتار بازیکنان مطرح شد، نکته دیگری نیز به این موضوع اضافه شده است. پیشنهادات؛ اینکه داوران می توانند بازی را چند دقیقه ای متوقف کنند تا بازیکنان متخاصم آرام شوند. این ایده آخرین پیشرفتی است که IFAB برای بهبود رفتار بازیکنان در طول بازی در نظر دارد و بحث در مورد اجرای آزمایشی آن در دستور کار رسمی جلسه عمومی سالانه هیئت بین‌المللی فوتبال است که ماه آینده در گلاسکو برگزار می‌شود. طبق طرحی که قانونگذاران فوتبال در ماه آینده در مورد آن بحث خواهند کرد، ممکن است چندین قانون جدید به این ورزش محبوب اضافه شود. علاوه بر نکاتی که در آبان ماه در نشست رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال (IFAB) که اصلی ترین نهاد قانونگذاری در این زمینه است، با هدف بهبود رفتار بازیکنان مطرح شد، نکته دیگری نیز به این موضوع اضافه شده است. پیشنهادات؛ اینکه داوران می توانند بازی را چند دقیقه ای متوقف کنند تا بازیکنان متخاصم آرام شوند. این ایده آخرین پیشرفتی است که IFAB برای بهبود رفتار بازیکنان در طول بازی در نظر دارد و بحث در مورد اجرای آزمایشی آن در دستور کار رسمی جلسه عمومی سالانه هیئت بین‌المللی فوتبال است که ماه آینده در گلاسکو برگزار می‌شود. انتظار می‌رود اعضایی از جمله مارک بولینگهام، مدیر اجرایی هیئت حاکمه بین‌المللی فوتبال، به این قانون جدید چراغ سبز نشان دهند و آزمایش آن فصل آینده آغاز شود. همچنین ممکن است قانونگذاران اجرای آزمایشی قانون دیگری را تایید کنند که بر اساس آن از دست دادن زمان توسط دروازه بان ها منجر به ضربه کرنر برای رقیب می شود.

انتشار 5 قانون جدید فوتبال برای اولین بار در روزنامه آرمان موج منتشر شد.